اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

گزارش مالی>ترازنامه

اطلاعات مالی پس از شناسایی، ثبت و طبقه بندی در قالب گزارش مالی در اختیار تصمیم گیرندگان مالی قرار می گیرد. تراز نامه و یا بیلان یکی از مهم ترین این گزارشهاست که وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد.

 ترازنامه به شکل حساب است یعنی دارایی ها سمت راست و بدهی ها و سرمایه سمت چپ ترازنامه ثبت می شوند. صورت گزارش به شکل حساب است و بر معادله اصلی حسابداری تاکید می شود.

حساب‌های شرکت در ترازنامه از فرمول زیر پیروی می‌کنند:

دارایی‌ها= بدهی‌ها+ حقوق صاحبان سهام

وضعیت موسسه را یک تاریخ معین نشان می دهد. برای مشاهده ترازنامه در نرم افزار رنگارنگ از مسیر زیر عمل میکنیم: منوی گزارش مالی صفحه ترازنامه

تراز آزمایشی دو ستونی

ساده ترین شکل تراز دو ستونی است که در آن مانده تمام حسابهای دفتر کل در دو ستون بدهکار و بستانکار زیر هم ثبت می شوند. هرچند تراز ممکن است در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) تهیه شود. در نهایت باید جمع ستون مانده بدهکار و ستون مانده بستانکار در تراز برابر باشد یا اصطلاحاً تراز باشد.

در صورت برابری دو ستون می توان به این نتیجه رسید که کلیه اسناد حسابداری ما تراز بوده و بطور کامل در دفتر کل ثبت شده است.

از منوی گزارش مالی، صفحه ترازنامه دو ستونی را انتخاب کنید. پس از انتخاب تاریخ و نوع حساب میتوان ترازنامه خود را مشاهده کرد.

تراز آزمایشی چهار ستونی

تراز آزمایشی چهار ستونی همانطور که از نامش مشخص است در چهار ستون تهیه می شود که دوستون آن مانند تراز دو ستونی مانده حساب و دو ستون دیگر آن گردش حساب می باشد. از دو ستون بدهکار و بستانکار مانده در هر سطر فقط یکی پر می شود اما ستون های گردش هر دو همزمان می توانند مقدار داشته باشند.

ارسال یک پاسخ