برای اطلاع دقیق از مقدار کالایی که در انبار است ، چگونه بایست در نرم افزار عمل کنیم ؟

سوال

درحال حاضر بایست روی منو های ورود و خروج از انبار کلیک کنیم و در شرح آن بنویسیم بابت انبار گردانی.

بدین گونه که با موجودی فعلی مقایسه میکنیم و درصورتی که زیادتر بود ، ورود به انبار میزنیم و اگر کمتر بود خروج از انبار.

0
انبارداری پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 482 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب