درصورتی که تمایل داشته باشیم که مقدار باقیمانده حساب در فاکتور نمایش داده نشود ، بایست چه کاری انجام بدهیم ؟

سوال

با برداشتن تیک نمایش مبلغ باقیمانده حساب در چاپ فاکتور، در صفحه ی ثبت سفارش ، در قسمت پایین صفحه ، در فاکتور فروش مقدار باقیمانده حساب مشتری در فاکتور نمایش داده نمی شود.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 594 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب