درصورتیکه مشتری بخواهد بصورت توافقی طی چند بار هزینه ی فاکتور را پرداخت کند ،چگونه عمل کنیم ؟

سوال

پس از آخرین ثبت مالی ای که انجام میدهیم و تسویه کامل انجام می شود ، کافیست در تب امور مالی و سپس قسمت حواله و تسویه فاکتورهای فروش ، بر روی دکمه ی قبلآ تسویه شده کلیک کنیم تا تسویه برای این فاکتور ثبت شود.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 6 سال 0 پاسخ ها 771 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب