چگونه میتوان گزارشی از کلیه ی عملیات فروش داشته باشیم ؟

سوال

با وارد شدن در قسمت عملکرد فروش واقع در تب گزارش ها ، میتوانیم از کلیه ی عملیات فروش در سیستم ، گزارشی داشته باشیم.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 6 سال 0 پاسخ ها 687 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب