پس از تعریف گروه های قیمت مختلف ، نحوه ی قیمت دهی به کالاهای مختلف چگونه انجام میشود ؟

سوال

در بخش های مختلف ، برای تعریف سطوح قیمتی مختلف ، باید پس از انتخاب هر گروه قیمت ، در همان سطر مربوطه عدد قیمت را وارد کنیم.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 353 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب