درصورتی که بخواهیم بقیه ی پرسنل یک مجموعه را زیرمجموعه ی یک شخص تعریف کنیم ، چگونه باید عمل کنیم ؟

سوال

در بخش اشخاص ، روی شخص مورد نظر دوبار کلیک می کنیم و یا پس از انتخاب سطر مورد نظر ، ویرایش را می زنیم. در بالای پنجره ی باز شده گزینه ی افزودن جزئیات را می زنیم و اشخاص جدید را زیر مجموعه ی شخص انتخاب شده ، تعریف می کنیم.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 6 سال 0 پاسخ ها 416 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب